• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قره‌چولها
Turkey - province -
Turkey - province -

قره‌چولها

شهر قره‌چولها
جمعیت: 13,165 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان موغله

معرفی شهر قره‌چولها