• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ایسجه‌حصار
Turkey - province -
Turkey - province -

ایسجه‌حصار

شهر ایسجه‌حصار
جمعیت: 11,825 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان افیون قره‌حصار

معرفی شهر ایسجه‌حصار