• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر اردل
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - اردل
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - اردل

اردل

شهر اردل
پبش شماره: 0382622

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان چهارمحال و بختیاری

معرفی شهر اردل

اردل از گذشته های دور یکی از مراکز ییلاق و اسکان عشایر ایل هفت لنگ بختیاری بود و در متون تارخی از جمله سفرنامه ابن بطوبه که از اصفهان تا شوشتر سفر کرده اشاراتی به این ناحیه شده است.