• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر چوکورجه
Turkey - province -
Turkey - province -

چوکورجه

شهر چوکورجه
جمعیت: 10,881 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان حکاری

معرفی شهر چوکورجه