• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر داودلار
Turkey - province -
Turkey - province -

داودلار

شهر داودلار
جمعیت: 10,647 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان آیدین

معرفی شهر داودلار