• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر شفاعت‌لی
Turkey - province -
Turkey - province -

شفاعت‌لی

شهر شفاعت‌لی
جمعیت: 10,398 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان یوزگات

معرفی شهر شفاعت‌لی