• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر تهران
ایران - استان تهران - تهران
ایران - استان تهران - تهران

تهران

شهر تهران
پبش شماره: 021
ارتفاع از سطح دریا: 1,110
جمعیت: 7,797,520 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان تهران

معرفی شهر تهران

این‌ شهر، قبل‌ از دوره‌ صفویان‌، یکی‌ از روستاهای‌ ری‌ بود. در زمان‌ حمله‌ مغول‌ شهرری‌ ویران‌ و وعده‌ زیادی‌ از جمعیت‌ آن‌ به‌ روستای‌ تهران‌ مهاجرت‌ کردند و موجبات‌ رشد و گسترش‌ آن‌ را فراهم‌ آوردند. در دوره‌ صفویه‌، شاه‌ طهماسب‌ صفوی‌ این‌ شهر را به‌ پایتختی‌ خود برگزید و در این‌ دوره‌، ۱۱۴ برج‌ به‌ تعداد سوره‌های ‌قرآن‌ در تهران‌ بنا کردند و زیر هر برج‌ یک‌ سوره‌ قرآن‌ قرار دادند و چهار دروازه‌ شمیران‌، قزوین‌، دولاب‌ و حضرت‌عبدالعظیم‌ در این‌ دوره‌ ساخته‌ شده‌ بود. در دوره‌ قاجاریه‌ نیز این‌ شهر پایتخت‌ رسمی‌ ایران‌ بود و آثار بسیاری‌ در آن‌ ساخته‌ شده‌. در دوره‌ ناصر الدین‌ شاه‌ نقشه‌ شهر تهران‌ توسط‌ میرزا یوسف‌ مستوفی‌ الممالک‌ طراحی‌ شد. در دوره‌ پهلوی‌ تهران‌ همراه‌ با نوسازی‌ توسعه‌ یافت‌. در حال‌ حاضر شهر تهران‌ پایتخت‌ ایران‌ و یکی‌ از بزرگترین ‌شهرهای‌ جهان‌ است‌.