• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آجارلار
Turkey - province -
Turkey - province -

آجارلار

شهر آجارلار
جمعیت: 9,890 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان آیدین

معرفی شهر آجارلار