• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر فندق‌لی
Turkey - province -
Turkey - province -

فندق‌لی

شهر فندق‌لی
جمعیت: 9,697 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان ریزه

معرفی شهر فندق‌لی