• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر پنج‌شنبه
Turkey - province -
Turkey - province -

پنج‌شنبه

شهر پنج‌شنبه
جمعیت: 9,598 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان اردو

معرفی شهر پنج‌شنبه