• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر کایناشلی
Turkey - province -
Turkey - province -

کایناشلی

شهر کایناشلی
جمعیت: 9,395 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان دوزجه

معرفی شهر کایناشلی