• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قره‌یالان
Turkey - province -
Turkey - province -

قره‌یالان

شهر قره‌یالان
جمعیت: 9,333 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان ختای

معرفی شهر قره‌یالان