• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر چاتال‌آغزی
Turkey - province -
Turkey - province -

چاتال‌آغزی

شهر چاتال‌آغزی
جمعیت: 8,775 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان زنگولداغ

معرفی شهر چاتال‌آغزی