• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر چوپانلار
Turkey - province -
Turkey - province -

چوپانلار

شهر چوپانلار
جمعیت: 8,782 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان افیون قره‌حصار

معرفی شهر چوپانلار