• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر کویجئ‌قیز
Turkey - province -
Turkey - province -

کویجئ‌قیز

شهر کویجئ‌قیز
جمعیت: 8,468 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان موغله

معرفی شهر کویجئ‌قیز