• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر فریمان
ایران - استان خراسان رضوی - فریمان
ایران - استان خراسان رضوی - فریمان

فریمان

شهر فریمان
پبش شماره: 0622
ارتفاع از سطح دریا: 1,390
جمعیت: 33,254 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان خراسان رضوی

معرفی شهر فریمان

تا سال 1313 روستای کوچک و گمنامی بود در آن سال مطابق اسلوب مهندسی، شهرسازی شد و با نصب کارخانه قند بر فعالیت و اهمیت آن افزوده شد. در 11 کیلومتری جنوب آن سدی بر روی رودخانه فریمان بسته شده که به بند فریمان معروف است.