• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر گورگن‌تپه
Turkey - province -
Turkey - province -

گورگن‌تپه

شهر گورگن‌تپه
جمعیت: 7,856 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان اردو

معرفی شهر گورگن‌تپه