• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر اورهانلی
Turkey - Borsa province -
Turkey - Borsa province -

اورهانلی

شهر اورهانلی
جمعیت: 7,820 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان بورسا

معرفی شهر اورهانلی