• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر درگز
ایران - استان خراسان رضوی - درگز
ایران - استان خراسان رضوی - درگز

درگز

شهر درگز
پبش شماره: 0582522
ارتفاع از سطح دریا: 390
جمعیت: 35,443 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان خراسان رضوی

معرفی شهر درگز