• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر پوکت
Thailand - province - phuket
Thailand - province - phuket
phuket

پوکت phuket

شهر پوکت
جمعیت: 321,000 متر

یکی از شهر های کشور تایلندواقع در استان پوکت

معرفی شهر پوکت

استان پوکت نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه جنوب تایلند به حساب می آید. مرکز این استان شهر پوکت است.