• a
تایلند - استان پوکت
تایلند - استان پوکت

استان پوکت

استان پوکت
شهرهای استان پوکت: پوکت

یکی از استان های کشور تایلند

شهر مرکزی: پوکت

شهرهای استان پوکت

پوکت

معرفی استان پوکت

استان پوکت نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه جنوب تایلند به حساب می آید. مرکز این استان شهر پوکت است.