• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر شوشتر
ایران - استان خوزستان - شوشتر
ایران - استان خوزستان - شوشتر

شوشتر

شهر شوشتر
پبش شماره: 061262
ارتفاع از سطح دریا: 43
جمعیت: 96,732 متر
بناهای تاریخی:سازه های آبی شوشتر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان خوزستان

معرفی شهر شوشتر

شهر شوشتر از شهرهای بسیار کهن ایران است. طبق روایت گویند:شهرستان شوش و شوشتر را شوشیند ( شوسن) زن یزدگرد پسر شاپور ساخت، زیرا او دختر ریش گلوته پادشاه یهودیان و مادر بهرام گور بود. در عهد عیلامیان شهر هیدالو ظاهراً در موضع شوشتر کنونی بود و سپاهیان آشور بانیپال در دنباله فتوحات خود بدانجا رسیدند.
قدیمترین آثار بدست آمده نشان می‌دهد که شوشتر در زمان ساسانیان نیز وجود داشته است. در سال 260 میلادی والدین قیصر روم اسیر شاپور اول ( دومین پادشاه سلسله ساسانی) گردید و در مدت 7 سال اسیری به ساختن سد عظیم شادروان در نزدیک شوشتر مشغول بود عرب‌ها، سد شادروان را از عجائب ابنیه جهان می‌شمردند و هنوز آثاری از آن باقی مانده است.
شوشتر در دوره قاجاریه نیز کرسی ایالت خوزستان محسوب می‌شد. در زمان فتحعلی شاه قاجار، شوشتر، دزفول و هویزه جزء کرمانشاه گردید و به محمد علی میرزای دولت شده سپرده شد. بر اثر طاعون در سال 1247 هـ. ق، بیش از نیمی از جمعیت شهر خالی شد. در زمان سلطنت مظفر الدین شاه، دو دستگی حیدری و نعمتی در آن به اوج خود رسید و هریک در کوچه‌ها و یا پشت بام سنگر بندی کردند. خزعل خان هم ازاین وضع استفاده کرد و دسته‌های عرب‌ها را به تاخت و تاز در شوشتر فرستاد. مردم شوشتر از آغاز ظهور اسلام مسلمان و بعدها شیعه شدند. شوشتر را دارالمومنین دانسته‌اند.

بناهای تاریخی شوشتر

سازه های آبی شوشتر