• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد ملارستم
ایران - استان آذربایجان شرقی - مراغه - میدان ملا رستم در خیابان اوحدی شهر مراغه
ایران - استان آذربایجان شرقی - مراغه

مسجد ملارستم

مسجد ملارستم
نوع محل: تاریخی
تاریخ: حدود 486 سال
کشور: ایران
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مراغه
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - مراغه - میدان ملا رستم در خیابان اوحدی شهر مراغه
این مسجد در میدان ملا رستم در خیابان اوحدی شهر مراغه واقع شده است.سر در بلند ورودی مسجد دارای قوس جناغی و مقرنس کاری های گچی است.در حاشیه سر در مسجد از گچ بری های شبکه ای و تزیینات هندسی استفاده شده و کتیبه ای از سنگ مرمر در کنار این سر در ورودی به چشم می خورد.شبستان مسجد ملا رستم دارای 35 ستون چوبی در 5 ردیف است که سقف چوبی مسجد را نگه داشته اند.ستون ها و سر ستون ها ی چوبی مسجد از تزئینات زیبایی برخور دار است.مسجد ملا رستم کتیبه تاریخی ندارد .در کتاب دافع الغرور بنای مسجد ملا رستم به حاجی علیخان مقدم مراغه ای (حاجب الدوله )نسبت داده شده است ولی می توان بنای آن را متعلق به دوره صفویه دانست که در دوره قاجاریه نیز بازسازی شده است.