• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر رودخانه مارون
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج (بویر احمد) - یاسوج بخش لوداب
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج (بویر احمد)

رودخانه مارون

رودخانه مارون
نوع محل: طبیعی
آدرس: ایران - کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج (بویر احمد) - یاسوج بخش لوداب
این رودخانه بیشترین آب استان را خارج می کند. حوزه آبریز آن مناطق غربی بویر احمد سفلی و قسمت اعظم طیبی و دشمن زیاری را در بر می گیرد. این رود پس از عبور از دم لوداب. وارد مناطق دشمن زیاری و طیبی می شود و در مسیر خود شعبه های مهمی را دریافت می کند و پس از عبور از میان سوق و لنده از آخرین نقطه کهگیلویه به نام تنگ تکاب می گذرد و به سمت بهبهان و اهواز در استان خوزستان جریان می یابد و به نام رود جراحی به خلیج فارس می ریزد. سرچشمه های این رود بویژه در دامنه کوهها از پتانسیل های تفرجگاهی قابل توجهی برخوردارند