• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر پلهای باستانی خیرآباد (پل سفلایی)
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - گچساران (دوگنبدان) - در 9 کیلومتری خیرآباد گچساران
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - گچساران (دوگنبدان)

پلهای باستانی خیرآباد (پل سفلایی)

پلهای باستانی خیرآباد (پل سفلایی)
نوع محل: تاریخی
تاریخ: اواسط دوره اولیه اسلامی
آدرس: ایران - کهکیلویه و بویراحمد - گچساران (دوگنبدان) - در 9 کیلومتری خیرآباد گچساران
در 9 ‏کیلومتری خیر آبادگچساران ویرانه هایی از دو پل و یک چهار طاقی باقی مانده است. پل پایینی دار ای طاقی است که ارتفاع آن به 60/6‏مترمی رسد. دیواره سنگی آن به کلی شکسته و دیواره شرقی آن سنگ های ساختمانی مشخصی دار دکه ویران شده و فرو ریخته است. در مجموعه آثار این محوطه بقایای پل بالا یی خیر آباد، چشم گیر ترین اثر تاریخی است. این اثر با 130 متر طول در سمت راست کناره سه گذرگاه داشت که در امتداد آن پایه هایی به بزرگی 10 ‏*10 ‏متر احداث شده بود.
‏پهنای جاده ای که از روی این پل می گذشت حدود هشت متر بود که به وسیله دیواری با یک متر بلندی حفاظت می شد. بنای این پل. به اواسط دوره اولیه اسلامی مربوط است و دست کم سه نو سازی بزرگ (که آخرین آن در زمان سلسله صفویه صورت گرفته) بر روی آن انجام شده است.