• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد جامع نیمور
ایران - استان مرکزی - محلات - محلات - روستای نیمور
ایران - استان مرکزی - محلات

مسجد جامع نیمور

مسجد جامع نیمور
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: مرکزی
شهر: محلات
آدرس: ایران - مرکزی - محلات - محلات - روستای نیمور
مسجد جامع نیمور از مساجد بسیار قدیمی است. از تاریخ د‏قیق بنای این مسجد اطلاعات مستندی در د‏ست نیست، ولی با توجه به قدمت سکونت در نیمور به عنوان یکی ازکانون های تاریخی احتمال دارد ‏که بنای اولیه مسجد جامع نیز قدمت دیرینه ای د‏اشته باشد.
‏در حال حاضر سیمای عمومی مسجد جامع نشانی از قدمت ود‏یرینگی بنا ندارد ‏و به واسطه بازسازی ها و مرمت های زیاد‏، هویت معماری آن تقریباً از دست رفته است. حتی بر روی برخی تزئینات و کتیبه های موجود درد ‏یوارهای مسجد گچ سفید کشیده و اصالت بنا را مخدوش کرده اند. برخی گچبری های نوشتاری به خط عربی در یکی از دیوارهای د‏اخلی مسجد باقی مانده است.