• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ميدان قيام(شاه سابق)
ایران - استان یزد - یزد - مر کز شهر یزد
ایران - استان یزد - یزد

ميدان قيام(شاه سابق)

ميدان قيام(شاه سابق)
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قاجاریه ( 1299-1195 ه ق )
کشور: ایران
استان: یزد
شهر: یزد
آدرس: ایران - یزد - یزد - مر کز شهر یزد
این‌ میدان‌ و نام‌ آن‌ یادگاری‌ از زمان‌ حکومت‌ حاج‌ علینقی‌ خان‌ (1214 – 1219)پسرمحمد تقی‌ خان‌ است‌. در یکی‌ از صفه‌های‌ این‌ میدان‌ و در مدرسه‌ قدیمی‌ کنار آن‌، قطعه‌ سنگی‌ منقور حاوی‌اشعار ذبیحی‌ شاعر ) متوفی در 1160ه.ق)موجود است‌