• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آتشكده درمهر
ایران - استان یزد - یزد - یزد
ایران - استان یزد - یزد

آتشكده درمهر

آتشكده درمهر
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: یزد
شهر: یزد
آدرس: ایران - یزد - یزد - یزد
آتشکده‌های‌ زردشتیان‌ بنا بر مقام‌ اهمیت‌ بر سه‌ دسته‌ است‌:آتش‌ دادگاه‌ که‌ در خانه‌ها افروخته‌ می‌شود و صورت خانوادگی دارد مراسم‌ تقدیس‌ ندارد. آتش خانواده را جان خانواده می دانند. آتش‌ دادگاه‌ را موبدان‌ بر پا می‌دارند، اما افراد عادی‌ نیز می‌توانند به‌ خدمت‌ آن‌ بپردازند. معمولاً زرتشتیان متمکن در خانه های خود آتش دادگاه را شعله ور نگه می دارند.
آتش‌ آدران‌ (درب‌ مهر)از آتش‌ دادگاه‌ برتر است‌ و اختصاص‌ به‌ شهر و بلوکات‌ بزرگ دارد.