• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر حمام اوچ دکان
ایران - استان اردبیل - اردبیل - محله اوچ دکان اردبیل
ایران - استان اردبیل - اردبیل

حمام اوچ دکان

حمام اوچ دکان
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قاجار1195-1299
کشور: ایران
استان: اردبیل
شهر: اردبیل
آدرس: ایران - اردبیل - اردبیل - محله اوچ دکان اردبیل
این حمام در محله اوچ دکان ارد بیل واقع است و نسبت به دیگر حمام های قدیمی شهر، از اصالت بیشتری برخورد ار است. بر مبنای ماده تاریخی که در سنگ نبشته بالای تا قنمای سرد ‏ر ساخته شده، بنای حمام یک سال به درازا انجا میده است. (سال های 1258 و 1259 هجری قمری.)
‏دهلیز حمام، محوطه ای است شش ضلعی با شش تا قچه، که بین تاقنماهای هر تاقچه گوشواره ای کوچک ساخته شده است. روی گنبد کروی کنگره د ‏اری قرار داده شده ‏است.
‏رختکن حمام چهار تاق عریض وکم عمق دارد 0تمام سطوح داخلی آن به جز قسمتی از نبش دیوارها با نقاشی های روغنی پوشیده شده است.
‏تقسیم بندی شاه نشین های این حمام، منطقی و چشمگیر است و در هر جای از آن، نسبت به وسعتش نقاشی هایی شده است. دیگر قسمت های حمام، سطح دیوارها، آویزها و سطح رختکن نیز متناسب با فضا و وسعت موجو د ‏با اسلیمی های گل و برگ ساده یا اسلیمی توریقی ساده، صحنه های تشریفاتی مربوط به خادم ها، ترنج، گل های شاه عباسی و گلبرگ های ریز و... با نقاشی های مختلف مزین شده است و همین تزئین نقاشی از ویژگی های بارز این حمام قدیمی است که ستایش هر بیننده ای را بر می انگیزد.