• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر خانه های سنگ در کوه
ایران - استان اردبیل - اردبیل - ویند کلخوران اردبیل
ایران - استان اردبیل - اردبیل

خانه های سنگ در کوه

خانه های سنگ در کوه
نوع محل: تاریخی
تاریخ: اشکانیان
کشور: ایران
استان: اردبیل
شهر: اردبیل
آدرس: ایران - اردبیل - اردبیل - ویند کلخوران اردبیل
در دل کوهی در ویند کلخوران اردبیل، توده ای قطور از سنگ های رسوبی نرم وجود دارد که در کف گردنه بین دو تپه خانه هایی مرکب از اتاق های گوناگون کنده شده است. بیشتر سقف این اتاق ها ریخته و از بین رفته است، ولی در ورودی آنها در دیوار جنوبی و دایره های مختلف باقی است.
در پشته شمالی کوه رسوبی قریه، خانه های بزرگ منظم و متعددی ساخته شده است. بیشتر آن ها به شکل هرم با قاعده های مربع شکل است که دیوار های آن در ازاره عمود بر قاعده و بالاتر از آن به صورت هرم کامل با یک روزنه در زاس آن در آمده است. از داخل و خارج این خانه های و سطح شمکالی و شرقی تپه و همچنین از مزارع مجاور شرقی آن سفال هایی جمع آوری شده که رنگ ها اندازه های مختلفی دارند و بعضی از آنها نیز کنده کاری شده اند. تعدادی از این سفال ها به دوره اشکانی تعلق دارد.