• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد ازيران
ایران - استان اصفهان - اصفهان - اصفهان - 5/28 کیلومتری از شرق
ایران - استان اصفهان - اصفهان

مسجد ازيران

مسجد ازيران
نوع محل: زیارتی
تاریخ: ایلخانی (654-736 ه ق )
کشور: ایران
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
آدرس: ایران - اصفهان - اصفهان - اصفهان - 5/28 کیلومتری از شرق
این مسجد در فاصله 5/28 کیلومتری از شرق اصفهان از مبدا خیابان پانزده خرداد، در سمت راست جاده در عمق 200 متری در روستائی به همین نام قرار دارد. فضای گنبد خانه این مسجد به صورت منفرد ساخته شده است. محراب این فضا به عرض 1/3 متر است که در تراز فوقانی آن خطوط تزئینی بسیار زیبای رقاع به صورت برجسته بر یک نوار چهل سانتیمتری گچ بری افقی وجود دارد. در مجاورت دیواره حائل جنوب غربی یک دستگاه پله طراحی شده که با 16 پله با ارتفاع میانگین 40 سانتیمتر موذن یا بننده را به مسیر دوره گرد جانبی گنبد هدایت می کند که در این تراز پایه گنبد، به صورت یک هشت ضلعی نا منتظم با ضلع بزرگ 5/8 متر و ضلع کوچک 8/3 متر مشاهده می شود.