• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد قطبیه و سردر آن
ایران - استان اصفهان - اصفهان - اصفهان - خیابان طالقانی امروز
ایران - استان اصفهان - اصفهان

مسجد قطبیه و سردر آن

مسجد قطبیه و سردر آن
نوع محل: زیارتی
تاریخ: صفویه (907-1135 ه ق )
کشور: ایران
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
آدرس: ایران - اصفهان - اصفهان - اصفهان - خیابان طالقانی امروز
در خیابان طالقانی امروز مسجدی قرار دارد که با توجه به کتیبه سردر آن در زمان سلطنت شاه طهماسب صفوی ساخته شده است. این کتیبه در حال حاضر در کاخ چهلستون نگهداری می شود و به همراه سر در ،در مجاورت یکی از دیوارهای این کاخ نصب شده است .
‏توضیح اینکه در حدود 50 ‏سال پیش که خیابان طالقانی امروز که در آن زمان خیابان خوش و بعد از آن شاه نامیده می شد تعریض می شد این سردر در معرض نابودی قرار گرفت بنابراین سردر عینأ به کاخ چهلستون منتقل شد و امروز بازدیدکنندگان از کاخ چهلستون این سر در زیبا و کتیبه آن را نیز مشاهده می کنند .
‏به هر حال کتیبه سردر که به خط ثلث باکاشی سفید معرق برزمینه لاجوردی با خط ابوسعید امامی نوشته شد تاریخ 905 ‏هجری قمری را بر خود دارد. به موجب مفاد این کتیبه و تحقیقات پژوهشگران بانی و سازنده این مسجد قطب الدین علی باب الدشتی بوده است .

‏مسجد قطبیه صحن کوچکی دارد و به دلیل تعریض خیابان ازدر ورودی مسجد مستقیمأ به شبستان گنبد دار وارد می شویم .این شبستان دارای 4 ‏صفه است که قبری در صفه شمالی قرار دارد.
‏اگر چه کتیبه ای که بر سنگ سیاه قبر نوشت شده صاحب قبر را شخص دیگری می داند اما مردم اصفهان آن را متعلق به قطب الدین باب الدشتی می دانند و زیارت می کنند. در صحن مسجد سنگابی قرار دارد که اشعاری به خط نستعلیق بر جسته برآن نوشته شده است.
‏مفاد این اشعار خاکی از این است که این سنگاب در سال 1307 ‏هجری قمری به هنگام سلطنت ناصرالدین شاه قاجار نصب شده است .
با ‏آنکه این مسجد تغییرات بسیاری کرده و کاشی های آ ن لطمات فراوان دیده اند اما هنوز هم بسیار زیباهستند چرا که به قول یکی از پژوهشگران خارجی «... این کاشی ها دارای ویژگیهای عصری هستندکه زیبا ترین کتابهای دارای تذهیب و حواشی ایران به وجود آ مده است ... »