• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مرزنگشت
ایران - استان اصفهان - خوانسار - خوانسار
ایران - استان اصفهان - خوانسار

مرزنگشت

مرزنگشت
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: اصفهان
شهر: خوانسار
آدرس: ایران - اصفهان - خوانسار - خوانسار
چشمه طبیعی مجاور سرچشمه که آن هم به تازگی دچار رنگ شده لیکن حوض پیر و حوض مرکزی سرچشمه کمتر شکل تصنعی به خود گرفته . این سه چشمه که قسمت عمده آب شهر می باشد از میان شهر جریان می یابد و آبهای شرقی بدان می پیوندد و تشکیل رودخانه خوانسار را می دهد . آبهای شرقی از قسمت پائین دست دامنه ایجاد مخروطه افکنه هایی نموده که پاره ای از آنها در پای کوهستان قرار دارند و دارای وسعت کم هستند . در روی این مخروطه افکنه ها بعلت وجود مقدار کمی خاک نرم که از مواد بالا دست بوجود آمده تاثیر می پذیرد و آبهای فصلی و ذخیره شده از لای سنگها و آهکها جریان پیدا می کند و مزارع دهکده های قلعه بابا محمد و دوشخراط و سنگ سفید را بر پا داشته است .