• a
ترکیه - استان تونج‌ایلی
ترکیه - استان تونج‌ایلی

استان تونج‌ایلی

استان تونج‌ایلی
شهرهای استان تونج‌ایلی: پرتک

یکی از استان های کشور ترکیه

شهر مرکزی: پرتک

شهرهای استان تونج‌ایلی

پرتک

معرفی استان تونج‌ایلی

این استان در کردستان ترکیه واقع شده‌است. کردها و زازاها به این استان درسیم می‌گویند.[نیازمند منبع]بعد از سرکوب قیام درسیم در سال ۱۹۳۷ تا ۱۹۳۸ دولت ترکیه نام تاریخی درسیم