• a

9 آگوست سال 145

کشور" نومیدیه "یکی از معروفترین و مهمترین ممالک شمال آفریقا در قرن دوم قبل از میلاد ،به تصرف سپاهیان نیرومند رومی درآمد و به این ترتیب فتح کارتاژ که سال قبل ،روز 25 آوریل سال 146 قبل از میلاد برای رومیان مسلم شده بود کامل شد .نومیدیه دولت مستقل نیرومندی بود که در محل امروزی کشور الجزایر قرار داشت و بعدها به صورت یکی از حاصلخیزترین متصرفات روم درآمد.