• a

2 ژوئن سال 1918

دومین حمله ئبزرگ سپاهیان اتریشی به سربازان ایتالیائی آغاز شد .این حمله دنباله ئپیروزی بزرگی بود که در جنگ" ایزونزو "در 24 اکتبر 1917 میلادی نصیب ژنرال" کروس "اتریشی شده بود .منتها چون این بار ایتالیائیها توسط فرانسویها تقویت شده بودند ،اتریشیها به سختی شکست خوردند و انتقام شکست" ایزونزو "از اتریش گرفته شد .به روز 24 اکتبر 1917 مراجعه شود.

2 ژوئن سال 1942

حمله ئبزرگ آلمان نازی در شمال آفریقا که به" حمله متقابل رومل "معروف شده است ،به دستور فیلد مارشال رومل فرمانده نامدار آلمانی برای متوقف کردن پیشروی نیروهای انگلیسی که توسط ژنرال اوکین لک رهبری میشدند آغاز شد .پیشروی و حمله ئانگلیسیها از روز 13 نوامبر 1941 میلادی شروع شده بود .این جنگ و حمله تا روز 30 ژوئن همان سال ادامه داشت .به روز 14 ژوئن 1942 مراجعه شود.

2 ژوئن سال 1942

آغاز عملیات روباه صحرا توسط آلمان علیه انگلستان در شمال افریقا

2 ژوئن سال 1946

روز ملی و اعلام جمهوری در ایتالیا
11 - 14 از 14 مورد