• a

18 می سال 60

فرمان تاریخی مربوط به جمعآوری" اوستا "کتاب معروف دینی" زرتشتیان "توسط" بلاش اول - اشک بیست و دوم "صادر شد و به این ترتیب یکی از اردشیر بابکان اقدامات مهم زمان سلطنت" بلاش اول "آغاز گردید" .اوستا "در زمان حمله" ئاسکندر کبیر "پراکنده شد و جمعآوری آن تا زمان سلطنت به اتمام رسید و در زمان آن پادشاه بزرگ" اوستای "امروزی تدوین یافت.

18 می سال 1554

"برونر - بلانکولم "یکی از ادباص و فلاسفه ئقرون شانزدهم و هفدهم میلادی اتریش ،در یکی از شهرهای آن کشور به نام" برانتزبورگ "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .وی که ملل ژرمننژاد و آلمانی زبان او را" معلم بزرگ "لقب دادهاند ،در طول حیات خود کتب تربیتی و آموزشی متعددی نوشت که راهنمای اصلی تدریس علوم و فنون دانشآموزان و دانشجویان قرون بعدی اروپا شد .مرگ او به سال 1626 میلادی بود.

18 می سال 1644

دیوار چین ،به تصرف منچوها درآمد و به این ترتیب دوران سلطه ئسلسله ئمنچو ،که بعدها یکی از مقتدرترین سلسلههای سلطنتی چین را به وجود آوردند ،بر آن کشور پهناور آغاز شد .دیوار چین که به سال 214 قبل از میلاد ساخته شده بود ،مطمئنترین وسیله ئحفاظت چین از حملات بگانه محسوب میشد .چون امپراتور" وان لی "در حفاظت این دیوار بیش از سایر امپراتوران چین زحمت کشیده بود دیوار به نام او موسوم شد.

18 می سال 1644

تصرف دیوار چین توسط قوم منچو

18 می سال 1732

"نکر "یکی از محبوبترین وزرای لوئی شانزدهم که وزیر دارائی فرانسه بود در ژنو سویس ،قدم به عرصه وجود گذاشت .وی که ابتدا در ژنو صرافی میکرد بعدها به فرانسه آمد و در ماجرای عزل تورگو اقتصاددان معروف فرانسه ،وی به جانشینی تورگو رسید و خدمات بسیار به مالیه ئفرانسه کرد ولی بعدها مورد غضب لوئی شانزدهم قرار گرفت و از کار برکنار شد .به روز 3 اکتبر 1804 مراجعه شود.

18 می سال 1793

"جان - هانتر "طبیب و مکتشف و محقق بزرگ انگلیسی در قرن هجدهم میلادی پس از 65 سال زندگی در اوج افتخار و محبوبیت بدرود حیات گفت .این پزشک نامدار که بسیاری از مجهولات علم پزشکی به همت او کشف شد ،روز 1 ژانویه 1728 میلادی در یکی از قراص نزدیک لندن متولد شده بود .به جان هانتر لقب" طبیب لندن "داده بودند .به روز 1 ژانویه 1728 مراجعه شود.

18 می سال 1799

مرگ پیر بومارْشِه نویسنده برجسته فرانسوی

18 می سال 1804

تصویب امپراتوری مادام العمر ناپلئون بناپارت توسط مجلس سنای فرانسه

18 می سال 1830

سربازان فرانسوی در ساحل الجزایر پیاده شدند و این عملیات مقدمه ئجنگهایی بود که در شمال آفریقا برای الحاق الجزایر به کشور فرانسه صورت گرفت .بهانه ئشارل دهم پادشاه فرانسه برای حمله ئبه الجزایر این بود که در سال 1727 میلادی" حسین پاشا "فرمانروای الجزایر برای وصول 7 میلیون فرانک طلب خود فرانسه را تهدید کرده بود .به روز 5 ژوییه 1830 مراجعه شود.

18 می سال 1830

آغاز عملیات استعماری ارتش فرانسه برای اشغال الجزایر
11 - 20 از 27 مورد