• a

9 آگوست سال 1956

تشکیل ارتش آزادیبخش ملی به رهبری جمال عبدالناصر ،

9 آگوست سال 1956

پایان بخشیدن به انحصار رادیو و تلویزیون در آمریکا

9 آگوست سال 1962

"هرمان هسه "نویسنده و ادیب بزرگ آلمانی ،بعد از 85 سال زندگی تواصم با فعالیت و حرکت ،چشم از جهان فروبست .این مرد بزرگ به سال 1877 هرمان هسه میلادی در شهر" کالو "در سویس قدم به عرصه وجود گذاشته و پس از پایان تحصیلاتش به فعالیتهای ادبی پرداخته بود .از مهمترین آثار باید از" گرگ استپها و بازی با مروارید شیشهای "نام برد .به روز 27 ژانویه 1877 مراجعه شود

9 آگوست سال 1965

اعلام استقلال سنگاپور و روز ملی این کشور
21 - 24 از 24 مورد