• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر اندیمشک
ایران - استان خوزستان - اندیمشک
ایران - استان خوزستان - اندیمشک

اندیمشک

شهر اندیمشک
پبش شماره: 064242
ارتفاع از سطح دریا: 150
جمعیت: 120,177 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان خوزستان

معرفی شهر اندیمشک

نواحی شمالی آن را کوههای نسبتا بلندی که ارتفاع بعضی از آنها مانند ریتکوه، کوه گداهور و کوه دارتاگیروه است، فرا گرفته آنچنان که رو به جنوب کاسته می شود تا جائی که به نواحی شمالی دشت خوزستان منتهی می گردد. رودخانه دز با ریزابه هائی چون بالارود و رودخانه کرخه با ریزابه هایی مانند رودخانه زال و آب چار تا این شهرستان را مشروب می سازند.

جاذبه های طبیعی اندیمشک

چشمه عین خوش

,

منطقه حفاظت شده دز