• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر پاوه
ایران - استان کرمانشاه - پاوه
ایران - استان کرمانشاه - پاوه

پاوه

شهر پاوه
پبش شماره: 0832722
بناهای تاریخی:غارقوری فلعه

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان کرمانشاه

معرفی شهر پاوه

نام پاوه را به پاوه، سردار یزدگرد سوم – آخرین شاهنشاه ساسانیان – منسوب می‌دانند که جهت جلب حمایت اکراد روانة این منطقه گردید و مورد احترام اهالی قرار گرفت. بعدها به خاطر تجلیل از آن سردار، این ناحیه را پاوه نامیدند که در کتاب‌های عربی ”فاوج“ آمده است.قلعة دژ و پاسگه که هنوز در پاوه وجود دارد بازماندة برج و باروی عهد آن سردار است. ظاهراً در محلی نزدیک پاوه که اکنون ”جنگاه“ گفته می‌شود، مردم پاوه با سعد وقاص جنگیده‌اند. همچنین معنی کلمه اورامانات از اورتن (اورامان) – نام یکی از سروده‌های دین زرتشتیان – گرفته شده است.

بناهای تاریخی پاوه

غارقوری فلعه