• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر خرمدره
ایران - استان زنجان - خرمدره
ایران - استان زنجان - خرمدره

خرمدره

شهر خرمدره
پبش شماره: 0242552
ارتفاع از سطح دریا: 1,570
جمعیت: 48,398 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان زنجان

معرفی شهر خرمدره

شهرستان خرمدره در شرق استان زنجان و در همسایگی استان قزوین قرار دارد و آب و هوای معتدل کوهستانی با زمستانهای سرد و پر برف و تابستانهای معتدل دارد . بادهای مهمی مانند باد سرد مه و باد گرم شره در آن می وزد که اثرات زیادی بر آب و هوا و محصولات کشاورزی می گذارد . مرکز این شهرستان خرمدره است .