• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بوئین زهرا
ایران - استان قزوین - بوئین زهرا
ایران - استان قزوین - بوئین زهرا

بوئین زهرا

شهر بوئین زهرا
پبش شماره: 0282422
ارتفاع از سطح دریا: 1,210
جمعیت: 16,421 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان قزوین

معرفی شهر بوئین زهرا

دشت همواری است که رودخانه خررود به آن وارد می شود و از خاور آن بنام رودشور خارج می شود. آب و هوای آن معتدل مایل به گرم و خشک است.