• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بردسیر
ایران - استان کرمان - بردسیر
ایران - استان کرمان - بردسیر

بردسیر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان کرمان

معرفی شهر بردسیر

ارتفاع از سطح دریا 2040 متر است.این شهرستان از جنوب به بافت، از شمال به کرمان از شرق به بم و از غرب به سیرجان محدود است. مساحت شهرستان بردسیر (مشیز) 6069 کیلومتر مربع و جمعیت آن با یک شهر و یک بخش 59352 نفر می باشد. این شهرستان دارای آب و هوای بیابانی است. کارخانه قند بردسیر در استان کرمان حائز اهمیت است. این شهرستان مشیز هم نامیده می شود.