• a
کشور Iran - استان کرمان
کشور Iran - استان کرمان

استان کرمان Kerman

یکی از استان های کشور ایران

شهر مرکزی: کرمان

معرفی استان کرمان

استان کرمان از مناطق عمده باستانی کشور است که سابقه اسکان و زندگی در آن به هزاران سال قبل و همزمان با مهاجرت نخستین اقوام آریایی به ایران باز می گردد. در متون تاریخی یونان که از آریاییها و سلاطین هخامنشی آنان سخن به میان آورده، از کرامان و سکران و سیستان به عنوان ساپراپ ها و ایالات شرقی ایران نام برده شده است. در دوره هخامنشیان جاده شاهی و راه ابریشم از استخر و شهر پارسه (پرسپولیس) به یزد و کرمان و سیستان ادامه داشت و تا هندوستان کشیده می شد.

صنایع دستی کرمان

صنایع‌ دستی‌ و سوغاتی‌های‌ استان‌ کرمان‌ عبارتند از، پته‌ و انواع‌ قالی‌، قالیچه‌، گلیم‌،جاجیم‌، خورجین‌ و دیگر صنایع‌ دست‌بافت‌ که‌ جزء سوغاتی‌های‌ این‌ منطقه‌ محسوب‌ می‌شوند. پسته‌ کرمان‌ ورفسنجان‌ نیز بعنوان‌ اصلی‌ترین‌ سوغاتی‌ آن‌ شهرت‌ جهانی‌ دارد.