• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بالیکسیر
Turkey - province -
Turkey - province -

بالیکسیر

شهر بالیکسیر
جمعیت: 259,157 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان بالیکسیر

معرفی شهر بالیکسیر