• a
ترکیه - استان بالیکسیر
ترکیه - استان بالیکسیر

استان بالیکسیر

یکی از استان های کشور ترکیه

شهر مرکزی: بالیکسیر

معرفی استان بالیکسیر

نام یونانی این منطقه پالئوکاسترون (Palaeokastron) به معنی «کاخ قدیمی» بود. ترکمن‌ها پس از ورود به منطقه آن را بالاک‌حصار خواندند که جزء اول نام آن شکلی از همان واژه یونانی پالئو(ک) و جزء دوم آن حصار عربی است. این نام بعدا به صورت بالک‌حصار درآمد.