• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قزل‌تپه
Turkey - province -
Turkey - province -

قزل‌تپه

شهر قزل‌تپه
جمعیت: 123,762 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان ماردین

معرفی شهر قزل‌تپه