• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر باندیرما
Turkey - province -
Turkey - province -

باندیرما

شهر باندیرما
جمعیت: 112,740 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان بالیکسیر

معرفی شهر باندیرما