• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر چاناق‌قلعه
Turkey - province -
Turkey - province -

چاناق‌قلعه

شهر چاناق‌قلعه
جمعیت: 94,762 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان چاناق‌قلعه

معرفی شهر چاناق‌قلعه