• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ماردین
Turkey - province -
Turkey - province -

ماردین

شهر ماردین
جمعیت: 82,449 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان ماردین

معرفی شهر ماردین