• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر دوزیچی
Turkey - province -
Turkey - province -

دوزیچی

شهر دوزیچی
جمعیت: 41,380 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان عثمانیه

معرفی شهر دوزیچی